Sendify Secure - Villkor

Länk till video: Sendify Secure | Morgondagens transportförsäkring

Vilket gods omfattas inte av Sendify Secure?

De flesta typer av gods omfattas av Sendify Secure. Gods som inte omfattas är bland annat miljö- och hälsoskadligt gods samt vissa typer av värdesaker. Ta del av listan nedan för samtliga gods som inte omfattas av Sendify Secure.

 • Redan skadat gods
 • Värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar)
 • Sågade trävaror och timmer
 • Livsmedel - färska och frysta
 • Läkemedel
 • Tobak och alkoholhaltiga drycker
 • Levande djur
 • Containers och andra lastbärare
 • Olja, gas och andra fossila bränslen.
 • Varor med ett värde på mer än 1.000.000 SEK.

Detaljerad beskrivning av försäkringsinnehåll i Sendify Secure.

Trafikolycka, haveri och katastrof

Denna omfattningsdel täcker skada på eller förlust av gods som orsakats av exempelvis kollision, grundstötning eller urspårning.

Totalförlust under lastning/lossning

Denna omfattningsdel täcker skada på eller förlust av gods som orsakats av exempelvis att:

 • havs-, sjö- eller flodvatten tränger in i transportmedlet
 • kolli tappas vid lastning/lossning och blir totalförstört.

Stöld under transport

Denna omfattningsdel täcker stöld eller annan motsvarande brottslig gärning.

En förutsättning för ersättning är att den försäkrade gör sannolikt att skadan eller förlusten har orsakats av brottslig gärning och att polisanmälan har gjorts.

Bräckage under transport (krossat gods)

Denna omfattningsdel täcker bräckage. Bräckage föreligger då varan genom yttre påverkan bräckts, böjts, tillbucklats eller på annat sätt deformerats.

Krig

Denna omfattningsdel täcker skada på eller förlust av gods som kan hänföras till krig eller krigsliknande förhållande i enlighet med Krigsförsäkringsvillkor för varor (2006-01-01) antagna av Svenska Transportförsäkringspoolen.

Allrisktillägg under transport

Denna omfattningsdel gör att transportförsäkringen får "Allriskkaraktär", vilket innebär att försäkringen gäller för alla typer skador, förluster eller kostnader som varken direkt eller indirekt, har orsakats av eller kan hänföras till:

 • normalt svinn i fråga om vikt eller volym eller av normal skamfilning eller förslitning,
 • att arbetskraft inte fanns att tillgå till följd av strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter, upplopp, kravaller eller liknande oroligheter,
 • godsets egen beskaffenhet,
 • redan skadat gods,
 • skadeståndsskyldighet gentemot tredje person,
 • ränte- eller konjunkturförlust, kostnadsökning eller annan indirekt förlust eller följdskador,
 • skada på godsets transportemballage.

Strejk och sabotage

Denna omfattningsdel täcker skada på eller förlust av gods som har direkt orsakats av personer som deltar i

 • strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter
 • upplopp, kravaller eller liknande oroligheter
 • terrordåd eller liknande handlingar, dikterade av politiska eller religiösa motiv.

Gäller ej för skador och kostnader som orsakats av att arbetskraft inte fanns att tillgå till följd av ovan nämnda händelser.Läs de fullständiga villkoren här.

 


Frågor?


Du hittar frågor och svar här om Sendify Secure och hittar du inte det du söker där så kan du kontakta oss på claims@sendify.se eller i chatten, så besvarar vi din fråga så fort som möjligt.